DZIAŁKA

Niczego nie znaleziono

Działka pod budowę domu jednorodzinnego

Wybór odpowiedniej działki pod budowę

Dom jednorodzinny to marzenie wielu osób. Jego budowę rozpoczynamy od wyboru odpowiedniej działki. W polskim prawodawstwie możemy wyróżnić dwa rodzaje działek, na których może powstać dana nieruchomość.

Działka budowlana

Pierwszy rodzaj to działka budowlana. Jest to obszar ziemi wytyczony pod różnego rodzaju zabudowę. Może być to również przestrzeń powstała po wyburzeniu już istniejącej nieruchomości. Wytyczony obszar pod budowę budynku (domu jednorodzinnego, osiedla mieszkaniowego, budynku użyteczności publicznej, czy też nieruchomości użytkowej) musi być wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej, umożliwiające właściwe korzystanie z tych budynków.


Ponadto działka ta powinna posiadać określoną wielkość i cechy geometryczne oraz dostęp do drogi publicznej. Właścicielem działki budowlanej może być zarówno osoba fizyczna, jak też osoba prawna. Działka budowlana powinna być umiejscowiona na terenach budowlanych i być ujęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Działka


Wybierając działkę pod budowę domu jednorodzinnego powinniśmy w pierwszej kolejności zgłosić się do urzędu gminy, odpowiedniego dla miejsca jej usytuowania. Należy dokładnie przejrzeć plan zagospodarowania przestrzennego. W nim bowiem zawarte są warunki zabudowy i zasady zagospodarowania danego terenu, takie jak między innymi:

  • minimalna gęstość zabudowy powierzchni,
  • maksymalna, dopuszczalna wysokość budynków,
  • czy też wielkość terenu biologicznie czynnego (czyli gruntu, który musi być pokryty roślinnością i którego nie możemy przeznaczyć pod budowlę).

Może się zdarzyć, że dla danego obszaru nie ma sporządzonego planu zagospodarowania przestrzennego. Konieczne jest wówczas złożenie wniosku w urzędzie gminy z prośbą o wydanie decyzji, określającej warunki zabudowy dla wybranej przez nas działki. Na tej podstawie będziemy mogli uzyskać później pozwolenie na budowę domu. Istnieje możliwość odwołania od decyzji gminy dotyczącej warunków zabudowy danego terenu. Mamy na to 14 dni. 


Odwołanie kierujemy do samorządowego kolegium odwoławczego. W przypadku, gdy ta decyzja nas również nie satysfakcjonuje możemy w ciągu 30 dni od jej otrzymania zaskarżyć ją przed wojewódzkim sądem administracyjnym. Musimy też pamiętać o przepisach prawa budowlanego, które określają kwestie odległości od granicy działki. Powinniśmy zachować odpowiednią odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną (odległość nie mniejsza niż 4 m, w przypadku, gdy ściana z drzwiami, lub oknami zwrócona jest w stronę tej granicy. Jeżeli natomiast ściana skierowana do granicy nie ma takich otworów wówczas odległość minimalna może stanowić już tylko 3 m.

Działka rolna

Drugi rodzaj działki, na której możemy postawić dom jednorodzinny to działka rolna. Tak określany jest bowiem obszar, który może być wykorzystywany do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie. Może być to zarówno produkcja roślinna, jak również i zwierzęca. Działki rolne są to grunty określone przez gminę jako grunty rolne, pastwiska, stawy, łąki, sady, a także tereny pod budynkami. Ziemia zaklasyfikowana jako działka rolna jest znacznie tańsza niż działka budowlana (nawet o 60%). Dodatkowo często położona jest w pięknej okolicy.


Zanim kupimy działkę rolną z myślą o budowie na niej domu jednorodzinnego, powinniśmy zapoznać się z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego, aby poznać jej przeznaczenie. W przypadku, gdy w planie tym znajdzie się zapis, że nie można jej zabudować, musimy liczyć się z tym, że nie dostaniemy pozwolenia na budowę (przynajmniej do czasu, gdy ten plan obowiązuje).


Gdy kupimy działkę rolną z gruntami zakwalifikowanymi do I, II, lub III klasy, to każda zmiana przeznaczenia tych użytków rolnych, ujęta w planie zagospodarowania, wymaga też zgody ministra właściwego ds. rozwoju wsi. O taką zgodę każdorazowo występuje wójt gminy.


Dodatkowo nowe przepisy prawne ograniczają możliwość zakupu działki rolnej. Nabycie działki o powierzchni ponad 30 arów jest możliwe obecnie w Polsce tylko przez rolników.


Facebook Google Youtube